PODMÍNKY PRO ŽADATELKY

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY

Společnost L´Oréal ve spolupráci s organizací UNESCO, s cílem podpořit ženy působící na poli vědy a snaze ocenit jejich úsilí a ukázat jejich kvalitu, vyhlašuje projekt L’Oréal For Women In Science, zaměřený na ženy vědkyně (dále jen „Ženy ve vědě“). Podpora vzdělání, vědy a výzkumu na mezinárodní úrovni, patří k dlouhodobé strategii společnosti L´Oréal.

 

POŘADATEL A VYHLAŠOVATEL

Pořadatelem a vyhlašovatelem projektu je společnost L´Oréal Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, Praha 5, PSČ: 150 00, 60 49 18 50, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27731,

(dále jen „pořadatel“).

 

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a jejich vědeckých prací a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, stejně jako poskytovat podporu mladým vědkyním na samém počátku kariéry. Snahou je tak přispět k rozvoji vědy a výzkumu na mezinárodní úrovni.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Spuštění registrace: 1. 12. 2017

Poslední den pro doručení přihlášek: 31. 1. 2018 (razítko pošty 31. 1. 2018)

Zasedání porot pro jednotlivé kategorie: do 15. 4. 2018

Ohlášení výsledků soutěže účastníkům: do 31. 4. 2018

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen v měsíci červnu 2018.

 

KATEGORIE SOUTĚŽE

Ocenění se uděluje ve dvou kategoriích:

  1. Věková kategorie „žena vědkyně“ do 35 let věku (navršení 35 let do 31. 12. 2018) – 250 000 Kč
  2. Věková kategorie „žena vědkyně“ od 36 do 45 let věku (navršení 45 let do 31. 12. 2018) – 250 000 Kč

 

OCENĚNÍ

Rozhodnutí o negativním výsledku bude sděleno e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce.  Rozhodnutí o pozitivním výsledku – ocenění – bude oznámeno telefonicky na kontakt, uvedený v přihlášce.

Odměna je účelová a je určena na podporu realizace důležitého vědeckého výzkumu v oblasti Věd o živé přírodě a chemických věd (jako jsou biologie, biochemie, biofyzika, genetika, fyziologie, neurovědy, biotechnologie, ekologie atd.) a v oblasti Věd o neživé přírodě (jako jsou fyzika, chemie, matematika, inženýrské vědy, technologie, informační vědy, vědy o Zemi a Vesmíru atd.), přičemž výzkum bude prováděn v České republice.

Oceněné vědkyni bude odměna vyplacena převodem na bankovní účet uvedený ve Smlouvě o udělení ocenění.  Platební údaje k zaslání odměny budou vyžádány od vítězky po vyhlášení výsledků.

Za řádné splnění povinnosti pořadatele k vyplacení odměny výherkyni se považuje den odepsání částky z účtu pořadatele a zaslání na účet výherkyně. Odměna podléhá zdanění dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

 

PODMÍNKY ÚČASTI

Do projektu se mohou přihlásit ženy, vědkyně, které se zaregistrují a vyplní přihlašovací formulář zde a splní kvalifikační podmínky uvedené dále v tomto článku.

Vzhledem k cíli projektu, jímž je podpora české vědy, jsou přihlašovány ženy vědkyně, které získaly doktorát v doktorském studijním programu a mají státní občanství České republiky. Ocenění je určeno na výzkum v České republice..

 

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Účast na projektu je podmíněna kompletním a pravdivým vyplněním a odesláním elektronické přihlášky zveřejněné na internetových stránkách www.prozenyvevede.cz.

Žádost musí obsahovat následující informace a dokumenty:

  • vyplněnou přihlášku
  • kopii diplomu Ph.D.
  • odborný životopis v anglickém jazyce
  • seznam publikací a citace dle Web of Science
  • výčet nejlepších publikací a krátké vyjádření žadatelky v anglickém jazyce o významu v nich publikovaných výsledků
  • popis navrhovaného výzkumu na nadcházejících 12 měsíců po udělení ocenění v anglickém jazyce v maximálním rozsahu 2 strany
  • doporučení nadřízeného vědeckého pracovníka nebo vedoucího vědecké instituce, kde bude projekt realizován (v anglickém jazyce)

V písemné podobě musí být předkládán pouze originál přihlášky s vlastnoručním podpisem žadatelky a podpisem vedoucího útvaru (bez příloh výše), kde bude kandidátka výzkumnou práci provádět.

Originál přihlašovacího formuláře s vlastnoručním podpisem žadatelky a podpisem vedoucího útvaru (vygenerované pdf), kde bude kandidátka výzkumnou práci provádět, je třeba zaslat na Sekretariát České komise pro UNESCO (adresa: Rytířská 31, Praha 1, 110 00, tel: 224 186 126) do 31. ledna 2018 (včetně).

Do soutěže je možné přihlašovat se opakovaně, pokud přihlášená splňuje podmínky jednotlivých kategorií.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či zrušení celé soutěže nebo její jednotlivé části.

Pořadatel si vyhrazuje právo neúplné nebo chybně vyplněné přihlášky odmítnout.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel v průběhu trvání soutěže.

Účast v soutěži není nároková.

 

ZPŮSOB URČENÍ VÍTĚZKY

Odborná porota je ustanovená na návrh předsedkyně AV ČR,  přičemž komise se skládá z představitelů AV ČR a UNESCO. Porotě předsedá člen AV ČR a je složena minimálně z pěti členů.  Příslušná porota vybere z podaných přihlášek v každé kategorii vždy pět nominovaných, ze kterých následně určí finalistky, postupující do druhého kola, v rámci kterého svůj projekt osobně představí porotě. Ve druhém kole budou vybrány dvě vítězky, po jedné v každé kategorii. Vyhlášení vítězek a předání cen proběhne na slavnostním galavečeru, který proběhne v květnu 2018 v Praze. Rozhodnutí poroty jsou konečná.

Hlavními kritérii hodnocení přihlášených prací jsou vědecká excelence včetně zohlednění úrovně vzhledem k věku autorky a nejvyšší budoucí potenciál uvedené práce/tématu. Porota porovnává mezi sebou pouze práce autorek přihlášené v daném ročníku.

Přihlášená může být v jedné kategorii oceněna pouze jednou a rovněž jedna práce na příslušné téma může být oceněna pouze jedenkrát. Práce (ani její část) oceněná v kategorii 1a 2 nemůže být přihlášena v dalších ročnících znovu. Porota může rovněž rozhodnout, že v jednotlivých kategoriích neudělí žádné ceny.

 

MEDIALIZACE

Žadatelka podáním přihlášky bere na vědomí a dobrovolně souhlasí s tím, že bude nebo může být, pro účely tohoto projektu, kontaktována médii nebo jiným způsobem mediálně propagována.

Podáním přihlášky žadatelka uděluje souhlas společnosti L´Oréal pro účely komunikace projektu L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě a jeho výsledků:

-       s osobní účastí na mediálním tréninku,

-       s udělením rozhovoru o své práci/příběhu médiím,

-        se zveřejněním svého příběhu/ tématu v médiích,

-        s osobní účastí na slavnostním galavečeru v den předávání cen a na tiskové konferenci k tématu slavnostního vyhlášení výsledků L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě.

 

Za mediální komunikaci se přitom pro účely této soutěže mají na mysli interní a/nebo externí účely, formou tištěné, elektronické, audio a/nebo video komunikace.

 

ODPOVĚDNOST POŘADATELE A ŽADATELKY

Pořadatel neodpovídá za zpracování nebo hodnocení jakékoliv nepřesné informace, technické nebo jiné chyby, která mu bude poskytnuta na základě podané přihlášky.

Pořadatel neodpovídá za žádné problémy nebo technická selhání, zejména jakékoli telefonní sítě nebo linek, počítačových internetových systémů, serverů nebo poskytovatelů počítačového zařízení, které nejsou v jeho kompetenci, v jejichž důsledku by kterákoliv osoba nebyla schopna vstoupit do projektu nebo svůj vstup dokončit.

Pořadatel není odpovědný za ztrátu dat, nedoručení nebo opoždění zásilky a jiné, způsobené třetími stranami použitými k přepravě a doručení zásilek nebo dat.

Podáním přihlášky nepřecházejí na pořadatele žádná převoditelná nebo licenční práva autorky nebo původce. Pořadatel neodpovídá za ochranu autorských práv a práv duševního vlastnictví.

Žadatelka se podáním přihlášky zavazuje respektovat ve všech ohledech tyto podmínky.

Žadatelka podáním přihlášky uděluje souhlas s pořizováním fotografií v průběhu soutěže, a to i z galavečera a využití k další medializaci. V případě získání ocenění, vítězka projektu tímto dobrovolně souhlasí s využíváním fotografií získaných během slavnostního předávání k další medializaci. Žadatelka bere na vědomí, že jedním z hlavních cílů L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě je podpora vědy a podpora vědců.

L´Oréal Česká republika se v rámci projektu snaží o medializaci přihlášených vědkyň, aby se staly známými prostřednictvím rozhovorů v médiích, projevů ve školách apod., a inspirovaly tak mladé dívky, aby si vybraly kariéru ve vědě a výzkumu. Žadatelka podáním přihlášky souhlasí s rozdáváním rozhovorů do médií, která probíhají v průběhu celého roku 2018, s vědomím, že propagují svůj obor v rámci projektu L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě.

Pořadatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení vyloučit ze soutěže takovou žadatelku, která jakýmkoliv způsobem porušuje/porušila stanovená pravidla a podmínky projektu.

Účast na projektu je dobrovolná a žadatelka podáním přihlášky vyjadřuje souhlas s jejími pravidly.

 

V případě dotazů ohledně pravidel soutěže se prosím obraťte na koordinátorku soutěže Ivonu Karvinen, e-mail: ivona.karvinen@loreal.com nebo Dohnalová Klára, email: klara.dohnalova@amic.cz.